کرمان: خیابان باهنر – حد فاصل کوچه ۱۳و ۱۵ رو به روی سازمان نوسازی شهرداری –  طبقه اول – واحد دوم

تلفکس: ۳۳۱۱۸۳۷۱-۰۳۴

۰۹۱۳۱۴۳۳۰۴۶  انجم شعاع

E-mail: info@kccd.ir