اولین جلسه دوره آموزش طراحی فرش سطح یک روز دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ برگزار شد. این دوره آموزشی فعالیت مشترکی میان فنی و حرفه ای، اتاق بازرگانی، انجمن طراحان کرمان و پروژه خوشه فرش دستباف کرمان و راور است.

هدف از برگزاری این دوره، بهینه سازی دانش طراحی جوانان دانش آموخته و آماده سازی ایشان جهت ورود به بازار کار و سفارش پذیری است.

این دوره آموزشی در دو سطح کاربری ۱ و ۲ با حمایت خوشه فرش دستباف کرمان و راور برگزار می شود.