تولید سنگ تزئینی کرمان


بسته بندی و نگهداری خرمای کرمان


تولید و بسته بندی شیرینی های سنتی کرمان


تولید پته


تولید و بسته بندی محصولات گلخانه ای جنوب


خدمات گردشگری کرمان


تولید گلیم سیرجان کرمان