آقای حاج ملک

آدرس: کرمان – خیابان ابوحامد ۱۳ – غربی ۲


آقای افضلی

آدرس: کرمان – بلوار امام حسن مجتبی بعد از تالار رضا – سمت چپ