آقای خواجه حسینی

آدرس: جاده قدیم ماهان – خیابان اشرف گنجویی – جنب تالار کسری


آقای پیشگویی

آدرس: راور


آقای افضلی

آدرس: کرمان – بلوار امام حسن مجتبی بعد از تالار رضا – سمت چپ