در تاریخ ۲۲ مهر سال جاری جلسه انجمن فرش دستباف کرمان در اتاق بازرگانی کرمان با هدف هماهنگی جهت شرکت در اولین نمایشگاه توانمندی های استان کرمان در مشهد برگزار شد. در این جلسه ضمن هماهنگی، انتخابات جهت تعیین نماینده انجمن فرش برای پیگیری های بعدی انجام شد.

20171014_111604_HDR